Европейски проекти

Ние от „Ин Маркетинг” – ЕООД предлагаме пълно консултантско обслужване на Вашата фирма за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по всички оперативни програми на ЕС, както и по редица други програми с европейско, национално и друго донорско финансиране.
Спечелването на един проект е само първата важна стъпка. Правилното изпълнение и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ. Ние предлагаме завършена консултантска услуга - от избор на подходяща за Вас програма до окончателното получаване на финансирането.

Ние предлагаме завършена консултантска услуга - от избор на подходяща за Вас програма до окончателното получаване на финансирането.

Осигуряването на съфинансиране и префинансиране по европейските проекти също е критичен фактор. Ние ще оптимизираме Вашия проект така, че да се възползвате максимално от възможностите за авансови и междинни плащания.

Имаме дългогодишно сътрудничество по европейски програми с някои от водещите банки на българския пазар (повече подробности в секция „Партньори”).

Всеки проект е сам по себе си уникален, ето защо цените ни се формират спрямо очаквания обем работа по него и единствено на база свършената от нас работа. Предлагаме и гъвкави схеми за заплащане, разсрочени за времето на изпълнение на проекта. 

Разработване на проектни предложения

  • Непрекъснато наблюдение на програмите в България и ЕС и консултиране при избор на подходящи възможности за проектно финансиране на Вашите идеи;
  • Определяне на допустимостта на проекта и кандидата;
  • Определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на финансиращата програма;
  • Изготвяне на предварителна оценка на проектното предложение спрямо критериите на финансиращата програма;
  • Разработване на проекта и пълен пакет документи за кандидатстване;
  • Проверка за окомплектованост на проектната документация;
  • Разработване на бизнес и финансови планове, маркетингови анализи и предпроектни проучвания за целите на кандидатстването по европейски програми;
  • Консултации по осигуряването на префинансиране и съфинансиране по проектите;

 Управление на проекти

Цялостното техническо и административно обслужване на управлението на проектите:

  • консултиране на клиента по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта.
  • изработване и координация на тръжна документация и процедури за избор на изпълнители според изискванията на приложимото законодателство;
  • консултации по визуализация и публичност на проекта;
  • изготвяне на междинни и финални отчети;
  • консултации по счетоводното отчитане на проекта;

Консултации и подготовка на документи за избор на подизпълнители:

Ключов момент при изпълнението на европейски проекти е правилното провеждане на процедурите по възлагане на доставки, строителство и услуги съгласно изискванията на приложимото законодателство. Важно е да знаете, че грешките при тези процедури водят до сериозни финансови санкции или дори до неизплащане на безвъзмездната помощ. Нашата практика показва, че процедурите по подвъзлагане са с много усложнения от административен характер. Дори на пръв поглед „дребни” грешки в документацията могат да доведат до анулиране на търга или отстраняване от класиране.

Тази услуга е насочена както към бенефициенти по европейски проекти, така и към доставчици, които искат да участват в търговете по тези проекти.

 • За бенефициенти – консултации и изготвяне на цялата тръжна документация, необходима за изпълнението на Вашия проект съгласно изискванията на приложимото законодателство;
 • За доставчици – консултации и изготвяне на оферти и съпътстваща документация за участие в търгове по европейски проекти.

Доверявайки се на нас, ще получите гаранция за пълно съответствие на Вашите оферти и тръжна документация с административните изисквания на възложителя и финансиращата институция.

 

Ценова политика:

Прилагаме индивидуален подход и гъвкави схеми за заплащане в зависимост от вида на услугите:

  • Разработка на проект- фиксирано заплащане при подаване на проектното предложение;
  • Управление на проект – Всеки проект е различен. Нашата цена се формира на база очакван обем на работата и продължителност на проекта. Предлагаме заплащане на вноски, след всеки успешно приключил етап на проекта.

Разработка на тръжна документация за избор на подизпълнители (за доставчици и за бенефициенти, чиито проекти не се управляват от нас изцяло) – цената се формира на база отработени часове.

Полезни материали
Кратък анализ на резултатите от административната оценка на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.
Какво предстои до края на 2019г. по ОПИК.
въпроси и отговори
Как мога да получа финансиране за моето дружество ил ...
Страницата на „Ин Маркетинг” ООД предлага обширна информация за ...
Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ, ...
Размерът на безвъзмездната помощ (грант) се определя от финансира ...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на