Проекти

Всеки проект е сам по себе си уникален, ето защо цените ни се формират единствено на база свършената от нас работа. Предлагаме и гъвкави схеми за заплащане за времето на изпълнение на проекта.
Правилното изпълнение на и отчитане на проекта гарантира получаването на безвъзмездната помощ.
Клиники Торакс
Клиники Торакс
„Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи”

Клиники „Торакс” са добре познати в сферата на здравеопазването. Екипът на клиниката работи от 2003 г. насам, съвместно с екип от външни психолози, поддържащи и разработващи сайта www.e-therapy.bg за онлайн психологическа терапия. 

Проектът е в подкрепа на борбата за превенция и преодоляване на социалното изключване е сред приоритетите на всяко цивилизовано общество. По своето същество предоставянето на онлайн психологически консултации и терапия за уязвими групи представлява иновативна услуга за България. Целта му е да подобри условията и възможностите за социално включване на хора от уязвими групи. С изпълнението си, проектът се фокусира върху значителен социален проблем свързан с хората в неравностойно положение и тяхната интеграция в обществото. В резултат на изпълнението му, стартира предоставяне на иновативна услуга за преодоляване на социалното изключване - онлайн психологически консултации и терапия за уязвими групи в обществото – хора с увреждания – незрящи и инвалиди, и ХИВ позитивни. Целевите групи получиха и продължават да получават подкрепа за емоционално отреагиране, терапия и ресоциализация на представители на уязвимите групи. Проектът се реализира по схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”. 

"Ин Маркетинг" ООД
"Ин Маркетинг" ООД
“ECVET Dıgıtal Platform” – Дигитална платформа за Европейската кредитна система за професионално образование и обучение, финансиран по Леонардо да Винчи, Програма „Учене през целия живот”

Основната цел на проекта за създаване на дигитална платформа за ECVET, която да осигурява достъп до актуална информация за развитието и проблемите свързани с прилагането на ECVET в партньорските страни и в Европа. Чрез тази платформа, заинтересованите страни могат да споделят своя опит както и да намерят полезна информация за прилагането на ECVET. Прокетът се изпълняваше в партньорство в T.C İstanbul Aydın Üniversitesi,  Турция, „Ин Маркетинг” ООД, България, Europäisches Bildungswerk Stichting, Германия, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.l. Impresa Sociale, Италия, SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Швейцария, Izglītotai un prasmīgai sabiedrībai, Латвия и Fundación Leonardo, Испания.  Проектът включваше анализ в шестте партньорски  страни и в ЕС чрез проучване на историята на ECVET в партньорските  държави, отговорните институции и ключови участници в ECVET, акцентите в основните закони и регламенти във връзка с ECVET, проблеми, бариери и решения, които  предлага, както и преглед на акцентите в стратегическите планове за прилагане на ECVET. Принципите на ECVET и развитието му и добри практики и примери в Европа и в партньорските страни, бяха сред крайните резултати на проекта. Стартирана беше цифровата платформа, която съдържа всички продукти и резултати на проекта и е създадена така, че всички заинтересовани страни могат да се срещнат и координират за нови проекти. 

Апра ООД
Апра ООД
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството

„АПРА” ООД е сред водещите български PR агенции. Фирмата притежава повече от 20 год. професионален опит, а портфолиото на компанията включва повече от 100 клиента.

С реализацията на проекта, „Апра” ООД постигна повишаване на конкурентоспособността си посредством въвеждане на система за управление на качеството (СУК) в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008, инвестиции в интегрирана ERP система за управление, както и сертифициране на дружеството по същия международно признат стандарт. Конкретните резултати включваха подобряване процеса на мениджмънт на дружеството; повишаване качеството на предлаганите услуги; повишаване на доверието на клиентите в услугите, предлагани от фирмата и подобряване на пазарните позиции и увеличаване на приходите от продажби чрез оптимизиране на процесите на управление във фирмата. Чрез реализирането му,  „AПРА” ООД продължи да се утвърждава на вътрешния пазар и да заема нови позиции на международните пазари, където наличието на сертификат за качество е задължително условие за успех. 

Блек Сий Мъсълс ЕООД
Блек Сий Мъсълс ЕООД
Изграждане на мидена ферма за култивиране на черни миди

Чрез проекта беше изградена мидена ферма за изкуствено отглеждане на черна мида по черноморското крайбрежие.  В резултат на неговото изпълнение, беше стартиран нов бизнес, който осигури устойчивото развитие на компанията - "Блек Сий Мъсълс" ЕООД.

Областна администрация Истанбул, Турция
Областна администрация Истанбул, Турция
“Following the steps of historical travellers – exploring the multicultural heritage of the Black Sea Basin Region” - (Historical steps)” – „По стъпките на историческите пътешественици – проучване на мултикултурното наследство на региона на Черно море”

Проектът беше разработен по ОП „Черно море” и включваше партньори от България – община Варна, Турция – областна управа Истанбул и Азърбайджан – Асоциация за социално-икономически проучвания. Общата цел на проекта беше насочена към подобряване на културните разбирания между страните от черноморския регион и повишаване на сътрудничество и комуникацията между тях.  Дейностите по проекта бяха насочени към създаване на мултикултурна среда в региона, проучване на историческото минало на страните и създаване на културна мрежа, която да осигурява информация за културното наследство и исторически ценности на региона на Черно море. 

Областна администрация Истанбул, Турция
Областна администрация Истанбул, Турция
"Black Sea cooperation for the transfer of European methodology and best practices in the design and implementation of regional and local development policies” (“Best Practices Transfer”) – „Черноморско сътрудничество за трансфер на европейски методики и добри практики при програмирането и изпълнението на регионални и местни политики за развитие”.

Общата цел на проекта е повишаване на институционалния капацитет на основните участници в регионалното развитие в партньорските държави от черноморския регион.  Проектът беше насочен към насърчаване на трансфера на знания и опит в областта на регионално развитие и добро управление между регионите на Варна, Истанбул и Баку. Повишаването на капацитета на регионалните и местните администрации и неправителствените организации от трите региона да участват програмирането и прилагането на политики за регионално развитие, беше сред основните приоритети на проекта. Проектът беше разработен по ОП „Черно море” и включваше партньори от България – община Варна, Турция – областна управа Истанбул и Азърбайджан – Асоциация за социално-икономически проучвания.

Сaнофи България, Телевизия БТВ
Сaнофи България, Телевизия БТВ
През м. Октомври 2015 г., се проведе изследване „Национален Стрес Тест“. Изследването целеше да регистрира степента и устойчивостта на стрес на българите. Изследването беше осъществено благодарение на Санофи България и телевизия БТВ.

По проекта работиха екип специалисти, психолози и социолози, под ръководството на Ани Владимирова. За статистическата обработка и анализ на резултатите се погрижиха от “Ин Маркетинг” ООД. Резултатите от изследването можете да видите тук

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
бул. "Димитър Петков" 69, ет. 2, офис 1

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2017 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на