Оценки на въздействие

Оценката на изпълнението и въздействието на финансовите инструменти за публична подкрепа (политики, програми и проекти, съфинансирани от донорски програми) е сред основните интереси и сфери на експертиза на „Ин Маркетинг”.

 По своята същност оценката може да бъде определена като систематична и аналитична преценка, насочена към изследване на съществените аспекти на политика, програма или проект и средствата, вложени за тяхното реализиране. Същевременно при оценката се цели и като краен продукт бъдат предоставени надеждни и приложими препоръки за подобряване на програмата.

Услугите на „Ин Маркетинг” ООД включват следните видове оценки ( зависимост от техните цели и периода, в който се извършват):

Ø  Предварителна оценка - преди стартирането на дадена програма, паралелно и като неделима част от процеса на разработването и договарянето й.

Ø   Текуща оценка – извършва се по време на изпълнението. Тези оценки  са свързани с мониторинга на програмата, в съответствие с необходимостта от подобряване качеството й, както и с осигуряване на ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта.

Ø  Последваща оценка - тя изследва степента на използване на ресурсите, ефективността при програмирането, социално-икономическото влияние и влиянието на приоритетите на политиките. Целта на последващата оценка е достигането до изводи за политиката на икономическо, социално и териториално сътрудничество.

 

Базирани на задълбочен и обстоен анализ и тълкуване на данни, нашите оценки създават стойност за клиентите ни по отношение на:

  • Принос към дизайна на интервенции и препоръки за формулиране на приоритети и политики.
  • Помощ при ефективното разпределение на ресурсите.
  • Подобряване на качеството и максимизиране на позитивния ефект от интервенцията;
  • Подобряване на надеждността на система за докладване на постигнатите резултати.

 

 • Оценка на въздействието:
  • Идентификация на основни проблеми, които да бъдат решавани чрез интервенцията;
  • Формулиране на общи, специфични и оперативни цели;
  • Идентифициране на съществуващи политики и възможности за постигане на целите
  • Идентифициране, приоритизиране и анализ на обхвата и въздействието на външни социално-икономически фактори;
  • Сравнение и класиране на възможностите в съответствие с очаквания позитивен и негативен ефект, очаквани и неочаквани ползи и препоръчителни добри практики.

 

Кои могат да бъдат наши клиенти и партньори:

·          Публичните администрации – държавни, общински и местни администрации, агенции и др.

·          Частни компании, бенефициенти по различни донорски програми;

·          Консултантски компании, изпълняващи проекти за мониторинг и оценка;

·          Експерти на свободна практика, с интерес в областта на оценката;

въпроси и отговори
В дейностите Ви е посочена услугата „Оценка”. Озна ...
Не. Вашите проектни предложения се оценяват единствено и само от ...
Аз съм експерт на свободна практика и имам значителе ...
Нашата компания предлага услугата за посредничество при намиран ...

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на