Оценки на въздействие

Оценката на изпълнението и въздействието на финансовите инструменти за публична подкрепа (политики, програми и проекти, съфинансирани от донорски програми) е сред основните интереси и сфери на експертиза на „Ин Маркетинг”.

Експертите на „Ин Маркетинг” са участвали в провеждането на:

 • Тематични оценки и мониторинг на резултатите (Result-Oriented monitoring) на подкрепата на ЕС за трети страни в сферата на:
  • Регионално развитие
  • Развитие на МСП, търговия и частния сектор
  • Укрепване на законодателството, политиките и координационния капацитет
  • Добро управление – демокрация, върховенство на закона и човешки права
  • Публична администрация, вкл. децентрализация
  • Образование
 • Оценка на Национални програми, стратегически документи и проекти – експертно участие в:
  • Последваща оценка на инфраструктурни проекти, финансирани със средства на Структурните и/или предприсъединителните програми на ЕС – Проучване за Комитета за Регионално Развитие на тема „Взаимодействие между Структурните фондове и предоставянето на услуги от общ интерес и услуги от общ икономически интерес, и възможности за транс-гранично сътрудничество”, възложител Европейският парламент, Главна дирекция Вътрешна политика,  дирекция В – Структурна и Кохезионна политика.
  • Текуща оценка на ефекта на проект „ECVET дигитална платформа” по програма Life Long Learning – Leonardo da Vinci Programme;
  • Междинна оценка на ОП „Регионално развитие” 2007-2013;
  • Оценка на въздействието на проект „Онлайн психологически услуги за хора в затруднено положение”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”;
  • Мониторинг и оценка на Комуникационния план и дейностите за публичност и информираност по ОП „Техническа помощ” 2007-2013;
  • Участие в подготовката на предварителната оценка на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013;

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на