Полезни връзки

Тук можете да намерите много полезни връзки и линкове, към сайтове, свързани с европейското финансиране. Ако все още не можете да се ориентирате в материята, за нас ще е приятно да ви консултираме и помогнем.

Портал Европа
http://www.europa.eu 

Европейска Комисия – ГД „Регионална политика"
www.europa.eu.int/comm/regional_policy

Единен протал за Структурните фондове на ЕС на Министерство на финансите
www.eufunds.bg/

Страница за обществен достъп до информациа, свързана с оперативните програми
www.2020.europe.bg/index.php

Министерство на Финансите
www.minfin.bg

Министерство на икономиката
www.mi.government.bg

Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 / ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
www.opcompetitiveness.bg/bg/index.html

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
www.mrrb.government.bg

Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013/ ОП Региони в растеж" 2014-2020
www.bgregio.eu

Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg

Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013/ "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
www.ef.mlsp.government.bg

Министерство на образованието и науката
www.mon.bg

Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
www.sf.mon.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
www.mtitcc.government.bg

Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт"
www.optransport.bg

Министерство на околната среда и водите
www.moew.government.bg

Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда"
www.ope.moew.government.bg/

Управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет"
www.opac.government.bg/

Оперативна програма “Добро управление”
http://www.eufunds.bg/bg/page/991

Министерство на земеделието и храните - Програма за развитие на селските райони
http://www.mzh.government.bg/

Държавен фонд „Земеделие"
www.dfz.bg/

Програма за развитие на селските райони
www.prsr.bg

 

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на