Актуално

29.06.2017 - „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Отворена е процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

29.06.2017 - „Разработване на продуктови и производствени иновации“

„Разработване на продуктови и производствени иновации“

 

 1. Общ бюджет на процедурата - 68 454 050 лв. (35 млн. евро)
 2. Миниален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален размер на заявената БФП

Максимален размер на заявената БФП в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

100 000 лв.

Микро и малки предприятия: 500 000 лв.

Средни предприятия: 750 000 лв.

Големи предприятия: 1 000 000 лв.

 

 

 1. Процент на съфинансиране:

 

По Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“:

 

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

Индустриални научни изследвания

70%

60%

50%

Експериментално развитие

45%

35%

25%

 

Надбавки в случай, че проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10 % от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания, до следните размери:

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

Индустриални научни изследвания

80%

75%

65%

Експериментално развитие

60%

50%

40%

 

Елемент Б - приложим режим „de minimis“

Микро, малки, средни и големи предприятия – максимален интензитет - 70%

 

 1. Допустими кандидати:
 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).

 

4.1.Допустими парньори:

 1. Акредитирани български висши училища,
 2. Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование)
 3. Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките
 4. Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията
 5. Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство минимум 10%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

Едно проектно предложение може да включва повече от един партньор, като сумарно разходите, извършвани от всички партньори не следва да са повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта. При включване на повече от един партньор в едно проектно предложение всеки един от участващите партньори трябва да извършва минимум 10% от общо допустимите разходи по проекта.

 

 1. Допустими проекти:

5.1.Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 1. ИКТ и информатика
 2. мехатроника и чисти технологии
 3. индустрия за здравословен живот и биотехнологии
 4. нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

5.2.Проектите трябва да са насочени към разработване на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки. (иновация)

5.3.Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории:

 • индустриални научни изследвания;
 • експериментално развитие.

Кандидатите следва да изберат само една от горепосочените категории. Включването на индустриални научни изследвания и експериментално развитие в рамките на едно проектно предложение е недопустимо по настоящата процедура.

5.4.Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

 • TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • TRL 7 - Прототип, демонстриран в операционна среда;
 • TRL 8 - Завършена и сертифицирана система;
 • TRL 9 - Изпробвана система в операционна среда.

 

 1. Допустими дейности:

Елемент А

1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“

 

Елемент Б

1. Придобиванена дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Гореописаната дейност включва: извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво.

4. Визуализация на проекта.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“.

 

Важно!

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

 

 1. Допустими разходи:

7.1. Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал - изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите  за  разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Разходите по т.1 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за наем на оборудване и инструменти (ако кандидатът не разполага с необходимото от гледна точка на капацитет оборудване или това, с което разполага не притежава необходимите параметри) – до 50% от стойността на съответния  актив;

Разходите по т. 2, а) са допустими само за кандидати!

б) разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

Разходите по т. 2, б) на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

Разходите по т. 3 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

Разходите по т. 4 от Елемент А са допустими само за кандидати!

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ВАЖНО: В случай на проекти предвиждащи партньорство с един или повече партньори, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20% от общо допустимите разходи по проекта.

5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими само за кандидати!

 

7.2. Елемент Б

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!

Важно!

Разходите за Елемент Б не трябва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.

1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация  – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000  лв. (за големи предприятия).

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.

3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

-        разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация

-        разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

-        разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

4. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.

 

 1. Приоритизация на проекти:

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

8.1.попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

 

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 

8.2.изпълняват се на територията на Северозападен регион за планиране;

8.3.включват надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking) или са получили печат за качество (seal of excellence) по програма Хоризонт 2020. ;

8.4.включват  дейности за разработване на еко-иновации

 

 1. Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца

10. Краен срок за подаване на проектите - 26-09-2017

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на