Актуално

19.01.2017 - Процедура „„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Вече е отворена процедурата за безвъзмездна помощ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

19.01.2017 - Процедура „„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

/резюме/

 

Общ бюджет:

Бюджет (ЕФРР и национален)

Общо финансиране

Финансиране от ЕФРР

Национално съфинансиране

97 791 500 лв.    (50 000 000 евро)

83 122 775 лв.           (42 500 000 евро)

14 668 725 лв.      (7 500 000 евро)

 

Краен срок за кандидатстване:19.05.2017г. 17:30ч.

Допустими кандидати:

1. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2. Да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3. Да имат минимум три приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата (2013, 2014 и 2015 г.);

4. Икономическата дейност, за която се кандидатства следва да попада в един от следните сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D[1]  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008)[2].

5. Да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, ПМС № 162/2016г.;

Допустими проекти:

Проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти;

Допустими дейности:

Елемент А

Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

Забележка:

1. В случай, че избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими по елемент А са само инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес;

2. В случай, че избраният от кандидата режим държавна помощ е „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС[3], които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.

Елемент Б

 1. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 2. Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 3. Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 4. Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;
 5. Закупуване на материали[4], които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта;
 6. Публичност и визуализация;
 7. Одит на проекта (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза);

Забележка:

 1. 1.     В случай на инвестиции във ВИ допустими са само такива за собствено потребление
 2. 2.     Няма да се финансират дейности, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на административни сгради, на сгради, които не са въведени в експлоатация, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови сгради.
 3. 3.     Няма да се подкрепя изпълнението на мерки за енергийна ефективност, основаващи се на метода „добра стара практика“.
 4. 4.     Няма да се подкрепя изпълнението на мерки за енергийна ефективност, при които паричната равностойност на неенергийните спестявания е по-голяма от тази на енергийните спестявания;
 5. 5.     В случай на дейност, свързана с изпълнение на мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, същата следва да обхваща минимум 60% от енергопотреблението на обекта.

Задължителна комбинация от дейности:

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да подават проектни предложения, представляващи комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително.

Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО.

 

Допустими разходи:

Елемент А

1)     Разходи за придобиване на машини, съоръжения,  оборудване (в това число специализирани транспортни средства[5]) и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

2)     Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

 

 

Елемент Б

1)     Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;

2)     Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

3)     Разходи за извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

4)     Разходи за инвестиции, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;

ВАЖНО:

Разходите по т. 4 следва да отговарят на същите изисквания като разходите по елемент А, а именно да са:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства[6]), както и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), препоръчани в обследването за енергийна ефективност.

 

5)     Разходи за материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта;

6)     Разходи за одит на проекта – до 6 500 лв (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза).

7)     Разходи за визуализация – до 3 000 лв.

8)     ВАЖНО: 1.Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

2.Разходите за извършване на дейности, свързани със:

−   (i) СМР, препоръчани като мярка в обследването и/или

    (ii) СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването  и/или

− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от ВИ за собствено потребление,

не трябва да представляват взети общо повече от 50% от разходите по проекта.

 

Минимален размер на помощта:  500 000 лв.

Максимален размер на помощта:  2 500 00 лв.

 

Размер и интензитет на помощта:

 

Минимален размер на помощта:  500 000 лв.

Максимален размер на помощта:  2 500 00 лв.

 

Интензитет на помощта на режим „регионална помощ”

1. за дейности извън Югозападен район (NUTS2)* - do 50% от общите допустими разходи по Елемент А

2. за дейности в Югозападен район (NUTS2)* - do 25% от общите допустими разходи по Елемент А.

* Съгласно Класификация на териториалните единизи за статистически цели в България

Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност” – до 45% от общите допустими разходи по Елемент А.

Интензитет на помощта за режим de minimis”- до 50% от общите разходи по елемент Б

Общия размер на помощта „deminims”, предоставена на едно и също предприятие[7] не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

Продължителност на проектите: 24 месеца

 [1] Недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D

[2] Съгласно текста на ОПИК по инвестиционен приоритет 3.1. секторите на търговията и услугите са изключени от подкрепа с БФП - Агрегираната номенклатура на икономическите дейности А-3 на НСИ разделя секторите на икономическа дейност на Селско, горско и рибно стопанство (сектор А), Индустрия (B, C, D, E и F) и Услуги, в това число и търговия (G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T и U)

[3] Съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията „стандарт на Съюза“ означава:

а) задължителен стандарт на Съюза, определящ равнището на опазване на околната среда, което трябва да бъде постигнато от отделните предприятия; или

б) задължението съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета да се използват най-добрите налични техники (НДНТ) и да се гарантира, че нивата на емисиите на замърсителите не са по-високи отколкото биха били, когато се прилагат НДНТ. В случаите, в които равнищата на емисиите, свързани с използване на НДНТ, са определени в актове за изпълнение, които са приети в съответствие с Директива 2010/75/ЕС, тези равнища ще бъдат приложими за целите на Регламент № 651/2014 на Комисията; когато тези равнища са изразени като обхват, ще се прилага лимитът, постигнат за първи път с НДНТ;

[4] Необходими са за окомплектоването на придобитите по проекта инвестиции като работеща система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация

[5] Само категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата

[6] Само категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата

[7] По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

 

 

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на