Актуално

21.06.2018 - Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

До 200 хиляди лева безвъзмездна помощ за стартиращи предприемачи.

21.06.2018 - Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

1.     Общ бюджет на процедурата и разпределение на ресурса

67 227 768.06 лева (34 млн. евро)

 

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Сектори с изключение на ИКТ

ИКТ сектори

30 252 495.63  лева

30 252 495.63  лева

 

6 722 776.80 лева

 

 

2.     Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

50 000 лева

200 000 лв.

 

3.     Процент на съфинансиране:

80%

 

4.     Допустими кандидати:

1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Регистрирани след 31.12.2016 г.

3) Микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

 

4) Само независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

5) Кандидати, при които към датата на кандидатстване до приключване на изпълнението на проектните дейности над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

ВАЖНО: Към датата на кандидатстване предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

 

7) Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“[4];

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

 

8). Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 

5.     Допустими дейности:

 

1/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

 

2/ Дейности за визуализация на проекта.

 

ВАЖНО: Включването на дейности по т. 1/ по-горе е задължително. Включването САМО на дейности по т. 2/ е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

 

6.     Допустими разходи:

 

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 50% от общо допустимите разходи по проекта;

 

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

 

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги). - до 50 000 лв.

 

4/ Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на   продукти (стоки или услуги). - до 25 000 лв.

 

5/ Разходи за наем на работни помещения. - до 25 000 лв.

 

6/ Разходи за външни услуги до 25 000 лв. за:

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

• създаване на интернет страница на кандидата;

• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

 

7/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата. До 10 000 лв..

 

8/ Разходи за визуализация. До 2000 лв..

 

 

7.     Допустими и приоритетни целеви групи

 

Приоритет ще бъде даден на:

 

- проекти на жени предприемачи;

 

- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);

 

- проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

 

- проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС.

 

8.     Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет / месеца

 

9.     Краен срок за кандидатстване

Процедурата е с два срока за кандидатстване:

 - първи краен срок - 16:30 часа на 05.09.2018 г. Само за кандидати с код на икономическа дейност:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 

- втори краен срок - 16:30 часа на 07.11.2018 г. Само за кандидати с код на икономическа дейност:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

 

Пълната документация по процедурата, можете да видите на адрес: http://opik.bg/procedure/bg16rfop002-2024-nasrchavane-na-predpriemachestvoto

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2019 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на