Актуално

28.02.2019 - Процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Обучения за заети и безработни лица.

28.02.2019 - Процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ 

1.     Цел на процедурата:

Целта на настоящата процедура е повишаване квалификацията на работната сила,

насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

 

2.     Бюджет на процедурата (публично съфинансиране)

Общ бюджет – 30 000 000 лв.

 

3.     Минимален и максимален размер на помощта

● Минимален размер на БФП: 15 000 лева

● Максимален размер на БФП: 3 911 660 лева

 

4.     Процент на съфинансиране:

- За големи предприятия не надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи

по проекта.

- За средни предприятия, не надхвърля 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

- За малки/микро предприятия, не надхвърля 70% от общата стойност на допустимите

разходи по проекта.

 

5.     Допустими кандидати

 • Код 09 Спомагателни дейности в добива
 • Код 10 Производство на хранителни продукти
 • Код 11 Производство на напитки
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • Код 20 Производство на химични продукти
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • Код 24 Производство на основни метали
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения
 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • Сектор Е Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
 • Код 51 Въздушен транспорт
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
 • Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
 • Код 86 Хуманно здравеопазване
 • Код 90 Артистична и творческа дейност
 • Код 91 Други дейности в областта на културата
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби
 • Код 95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
 • Код 96 Други персонални услуги

 

6.     Дейности, допустими за финансиране:

 • Специфични обучения за конкретно работно място
 • Обучения за придобиване или повишаване на квалификацията
 • Обучения за придобиване на ключови компетенции
 • Включване на безработни или неактивни лица в заетост
 • Гъвкави форми на заетост

 

7.     Допустими разходи

 • Разходи за персонал ( трудови възнаграждения, осигурителни вноски, гъвкави форми на заетост, стипендии)
 • Разходи за услуги ( обучения, разноски на обучаемите, консултантски услуги свъзани с обученията)

 

8.     Допустими целеви групи:

 • Заети лица
 • Безработни лица
 • Неактивни лица

  9.     Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

 • Продължителността на дейностите по проектите не може да надвишава 18 месеца и тяхното изпълнение следва да приключи до 31.12.2023г.
 • Краен срок за подаване на проектните предложения - 03.05.2019г. в 17:30 ч.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

+ 359 2 427 00 09

office@inmarketing.bg

© 2019 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на