Актуално

09.01.2017 - Програми за бизнеса през 2017

Какви програми за финансиране на бизнеса ще бъдат отворени през 2017г..

09.01.2017 - Програми за бизнеса през 2017

Предстоящите през 2017г. възможности за безвъзмездно финансиране на бизнеса по ОП „Иновации и Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 

ОП „Иновации и Конкурентоспособност”

 

 

 • Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия:

-          За кого: Големи предприятия ( брой на персонала над 250 ).

-          За какво: Инвестиции в ДМА и ДНА, консултантски услуги, извършване на СМР, Одит на проекта и др.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 500 000 – 2 500 000лв., Интензитет:  25 - 50%, Общ бюджет: 97 791 500лв.

-          Кога: очаквано отваряне на процедурата февруари 2017г.

 

 • Развитие на клъстерите в България:

-          За кого: Клъстери в начален етап на развитие, развиващи се или развити клъстери.

-          За какво:

К1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера.

К2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация.

К3: Развитие на споделени инфраструктурна и ноу-хау.

-          Колко:

-          “de minimis” до 80% за всички региони.

-          извън Югозападен район: микро и малки – до 70%, средни – до 60%.

-          в Югозападен район: микро и малки – до 45%, средни – до 35%., Общ бюджет: 39 116 600лв.

-          Кога: процедурата е отворена до 30 Април 2017г. 17:30ч.

 

 • Разработване на продуктови и производствени иновации:

-          За кого: Съществуващи предприятия, търговци.

-          За какво: Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 100 000 – 1 000 000лв., Интензитет:  25 - 70%, Общ бюджет: 68 454 050лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата март. 2017г.

 

 

 

 • Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории:

-          За кого: Съществуващи средни ( персонал 50 – 249 ) и големи ( персонал над 250 ) предприятия.

-          За какво: Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 100 000 – 1 250 000лв., Интензитет: 25 - 60%, Общ бюджет: 9 779 150лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата юни 2017г.

 

 

 • Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите:

-          За кого: Съществуващи малки ( персонал 10 – 49, ) и средни ( персонал 50 – 249 ) предприятия от преработващата промишленост.

-          За какво: Дейности за ефективно и устойчиво използване на ресурсите в област отпадъци, води, рециклиране на материали. Информираност и публичност.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 100 000 – 391 166лв., Интензитет: 35 -75%, Общ бюджет: 71 644 656лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата Юли 2017г.

 

 • Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства:

-          За кого: Микро ( персонал до 9 ), малки ( персонал 10 – 49 ) и средни ( персонал 50 – 249 ) предприятия.

-          За какво: Дейности за разработване на нови продукти и услуги, свързани с европейските и регионални предизвикателства.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 50 000 – 391 166лв., Интензитет: 90%, Общ бюджет: 67 227 768лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата септември 2017г.

 

ОП: „Развитие на Човешките Ресурси”

 

 

 • Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж:

-          За кого: Образователни и обучителни организации и институции.           ( задължително партньорство с организация/институция от минимум още една държава-членка на ЕС, попадаща в региона на р. Дунав ). Допустимо е проектите да включват и партньори от България, различни от кандидата.

-          За какво: Изготвяне на анализи, обмен на персонал, организация на семинари, изграждане и/или включване на партньорски мережи, плътно прилагане на разработени иновативни подходи и модели и т.н.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 50 000 – 200 000лв., Интензитет: 100%, Общ бюджет: К1: 15 000 000лв. / К2: 5 000 000лв.

-          Кога: процедурата е отворена до 5 април 2017г. 17:30ч.

 

 

 

 • Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията:

-          За кого: Физически или юридически лица от сектори C, F или I.

-          За какво: Интегриране на неактивни и/или безработни лица ( обучения, заетост ).

-          Колко: Мин. макс. помощ: 20 000 – 391 166лв., Общ бюджет: 30 000 000лв.

-          Кога: процедурата е отворена до 7 Март 2017г. 17:30ч.

 

 • Обучения за заети лица:

-          За кого:  Микро ( до 9 души персонал ), малки ( до 49 души персонал ), средни ( до 249  души персонал ) и големи ( над 250 души персонал ) предприятия, работодатели. С приоритет ще се ползват кандидати от секторите, основаващи се на знанията, високите технолигии и ИКТ, екологосъборазната иконимика, „белия” сектор и сектора на персоналните услиги, преработващата промишленост, творческия и културния сектори.

Подкрепа за обучения в хранително-вкусовата промишленсот, земеделието и горите за лица, заети в селското и горското стопанство не са допустими.

-          За какво:  Обучения за придобиване или повишаване на проф. квалификация. Обучение за придобиване на ключови компетентности: „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”.

-          Колко:

К1: до 3 911 660лв. като за микро и малки предприятия – до 70%, средни предприятия – до 60% и големи – до 50%.

Интензитета по К1 може да се увеличи с 10% ако обучението се предлага на работещи с увреждания или в неравностойно положение.

К2: до 391 166лв. като за микро, малки и средни – до 100%, за големи – до 80%.

Общ бюджет: 50 000 000лв. ( К1 – 10 000 000, К2 – 40 000 000лв. ).

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата януари 2017г.

 

 • Подкрепа за предприемачеството:

-          За кого: Центрове за развитие на предприемачеството, социални партьори и финансови институции.

-          За какво:  Стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, предоставяне на консултански услуги, обучения и др.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 100 000 – 391 166лв., Интензитет: 100%, Общ бюджет: 5 000 000лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата януари 2017г.

 

 • Развитие на социалното предприемачество:

-          За кого: Социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия за хора с увреждания, общини; райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организзации.

-          За какво: Прихологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост, социална и професионална интеграция, обучения, осигуряване на наставник, оборудване на новосъздадени работни места, социален маркетинг, организация и управление и др.

-          Колко: Мин. макс. помощ: 50 000 – 391 166лв., Интензитет: 100%, Общ бюджет: 15 000 000лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата януари 2017г.

 

 • Специфични обучения:

-          За кого:  Микро ( до 9 души персонал ), малки ( до 49 души персонал ), средни ( до 249  души персонал ) и големи ( над 250 души персонал ) предприятия, работодатели.

-          За какво: Обучения за придобиване на професионална квалификация, ключови компетенции. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение, до иновативни форми на учене през целия живот.

-          Колко: Макс. помощ: 3 911 660лв., Интензитет: Микро и малки предприятия – до 70%, Средни предприятия – до 60%, Големи предприятия – до 50%, Общ бюджет: 10 000 000лв.

-          Кога: Очаквано отваряне на процедурата февруари 2017г.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на