Актуално

19.11.2017 - „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Финансират се проекти за ново производствено оборудване и машини за намаляване използването на суровини, намаляване на отпадъците, повторно използване и рециклиране на суровини и др..

19.11.2017 - „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

  1. 1.     Общ бюджет на процедурата и разпределение на ресурса

71 644 656 лв.

Разпределени по видове предприятия:

Микро предприятия - 10 746 698.41 лв.

Малки предприятия - 28,657,862.44 лв.

Средни предприятия - 32 240 095.25 лв.

 

  1. 2.     Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

 

 

 

 

200 000 лева

 

Микро предприятия: 500 000 лева

 

 

Mалки предприятия: 1 000 000 лева

 

 

Средни предприятия: 1 500 000 лева

 

 

Безвъзмездната финансова помощ, заявена от кандидата по процедурата, заедно с договорената от кандидата за последните 7 години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

 

 

  1. 3.     Процент на съфинансиране:

 

По Елемент А – приложим режим „Регионална помощ“:

 

Елемент А "Внедряване"

Интензитет на помощта за режим „Регионална инвестиционна помощ“ - Кандидати

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

                      35 %

 

Интензитет на помощта при режим „de minimis” - Кандидати и Партньори

За всички категории предприятия – до 70 % от общите допустими разходи по режима

 

Елемент Б "Консултантски услуги"

Интензитет на помощта за режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“

За всички категории предприятия – до 50 % от общите допустими разходи по елемента

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

Интензитет на помощта за режим „de minimis”

За всички категории предприятия – до 70% от общите допустими разходи

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от три бюджетни години.

 

  1. 4.     Допустими кандидати:

1) Кандидатите са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Кандидатите са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

3) Кандидатите имат минимум три приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);

4) Кандидатите осъществяват дейност (основна или допълнителна) в сектор "C" „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008)

5) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008 – Приложение Н)

6) Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност

 

4.1.Допустими парньори:

По настоящата процедура партньорството е допустимо а не задължително.

1) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

3) Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздели 37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води и 38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали от сектор Е Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване.

 

  1. 5.     Допустими проекти:

1) Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2) Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.

3) Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.

4) Проектът следва да се основава на извършен технологичен одит по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти

5) Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“.

 

 

  1. 6.     Допустими дейности:

 

Елемент А Внедряване - задължителен

1) Внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2) Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство;

3) Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

4) Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта

5) Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт

6) Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство

 

Елемент Б "Консултантски услуги"

1) Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А "Внедряване".

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5. Визуализация на проекта

6. Одит на проекта - (извършен от регистриран одитор)  - приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории

 

Включването на дейности по елементи А и дейности за популяризиране на резултатите по елемент В е задължително.

 

  1. 7.     Допустими разходи:

 

Елемент А "Внедряване"

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права по патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти и др., представляващи дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

Разходите по Елемент А следва да представляват минимум 60 % от общо допустимите разходи по проекта.

 

Елемент Б "Консултантски услуги"

1) Разходи за консултантски услуги в подкрепа на дейностите по Елемент А.  Допустими са само разходи за услуги от инженерно-технически характер. Разходите по този елемент не могат да надхвърлят 20% от общо допустимите разходи.

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

1) Разходи за въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;

2) Консултантски услуги за изготвяне на технологичен одит на проекта - до 15 000 лв.

3) Разходи за организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - разходи за наем на зали и техническо оборудване за провеждане на събитията.

4) Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5) Разходи за визуализация на проекта - до 1 000 лв (допустими са само разходи за стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд).

6) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)

7) Такси за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирана лаборатория.

 

  1. 8.     Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 20 /двадесет / месеца

  1. 9.     Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:00 часа на 23.04.2018 г. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на