Актуално

10.03.2020 - Норвежки финансов механизъм

Програмата ще финансира проекти на МСП „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

10.03.2020 - Норвежки финансов механизъм

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021

 

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”

Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

 

 1. Цел на процедурата

Програмата ще финансира проекти от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения.

 

 1. Общ бюджет на процедурата

 

10,061,000 евро

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

 

200 000 евро

 

 

1 млн. евро

Минимална помощ

200 000 евро

 

 

 1. Процент на съфинансиране:

 

 

Категория държавни помощи

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън Югозападен Район (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в Югозападен Район (NUTS2)

Регионална помощ МСП бонус – 10-20%

50 %

25 %

Минимална помощ

85%

85%

 

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати: МСП и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана. Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

 1. Допустими проекти

 

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения. Очакваният резултат от проектите, финансирани в рамките на настоящата покана, е повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” (наричана по-долу в текста ПИЗИ), под формата на растеж на оборота и нетната печалба и създаването на работни места. Очаква се проектите да допринесат и за развитието и прилагането на иновативни технологии, процеси и решения, както и за намаляване на емисиите на CO2 и по-енергийно ефективни производствени процеси. Целевата група на Програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Не е задължително да има партньори по проектите, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

 

 

 1. Допустими дейности:

 

 • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 • Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 • Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

 

В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 • Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения; Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 • Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на :

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

 

 

 1. Допустими разходи:

 

 • Инвестиционни разходи (ДМА, ДНА, земя и сгради)
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материали и консумативи;
 • Разходи за услуги;
 • Режийни разходи. 

 

 

 1. Краен срок за подаване на проектни предложения

 

04-06-2020

 

 

 

 • Всички подробности, условия и документи могат да се видят на адрес:

 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/

 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на