Актуално

15.05.2016 - Енергийна ефективност в МСП

Вече е отворена процедурата за кандидатстване с проекти за енергийна ефективност в малки и средни предприятия.

15.05.2016 - Енергийна ефективност в МСП

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Енергийна ефективност за МСП” 

(резюме)

 

 

 1. I.                   Бюджет на процедурата (публично съфинансиране)

Общ бюджет – 176 024 700 лв. (90 млн.евро)

 

 1. II.                Интензитет на безвъзмездната помощ

 

 

Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

Режим „Регионална помощ“

 

Максимален интензитет на БФП при режим de minimis

 по елемент Инвестиции

Категория на предприятието кандидат

Район на планиране NUTS2

Макс интензитет на БФП по елемент Инвестиции

Район на планиране NUTS2

Макс интензитет на БФП по елемент Инвестиции

Микро и малки предприятия

СЗ, СЦ, СИ, ЮИ, ЮЦ,

ð 65 % от общите допустими разходи по проекта

СЗ, СЦ, СИ, ЮИ, ЮЦ,

ð 70 % от общите допустими разходи

ð 70 % от общите допустими разходи по проекта

Средни предприятия

СЗ, СЦ, СИ, ЮИ, ЮЦ,

ð 55 % от общите допустими разходи по проекта

СЗ, СЦ, СИ, ЮИ, ЮЦ,

ð 60 % от общите допустими разходи

ð 70 % от общите допустими разходи по проекта

Микро и малки предприятия

Югозападен

ð 65 % от общите допустими разходи по проекта

Югозападен

ð 45 % от общите допустими разходи

ð 70 % от общите допустими разходи по проекта

Средни предприятия

Югозападен

ð 55 % от общите допустими разходи по проекта

Югозападен

ð 35 % от общите допустими разходи

ð 70 % от общите допустими разходи по проекта

По Елемент Б „Услуги“  нтензитет на помощта за режим „de minimis”:

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

 

90 %

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:

Размер на помощта

Минимален размер на помощта при кандидатстване

50 000 лева

Максимален размер на помощта

1 500 000лева

 

БФП по процедурата, заедно с договорената за последните седем години БФП по ОПРКБИ и/или ОПИК към съответния краен срок за подаване на проектни предложения, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия.

 

 1. III.             Допустими кандидати
 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малко или средно предприятие.
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в следните сектори:

−        сектор B „Добивна промишленост”,

−        сектор C „Преработваща промишленост”,

−        сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, като недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ са кандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D

−        сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”

−        сектор F „Строителство“;

 

 1. IV.              Допълнителна приоритизация на кандидатите/проектите:
 • Проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана[1]; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия)[2] съгласно КИД 2008 г.
 • Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране

 

 1. V.                 Допустими проекти:
 • Проектите трябва да се основават на препоръките от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти;
 • Проектите трябва да включват дейности по Елемент А „Инвестиции“
 • ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки, включени в енергийния одит, следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за енергийна ефективност;
 • В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само такива за собствено потребление.

 

 1. VI.              Допустими дейности и разходи

 

А. Допустими дейности

ü  Инвестиции и услуги за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследването за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ;

ü  ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;

 

Б. Допустими разходи   

 

 1. 1.      Елемент А „Инвестиции“
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за СМР: (i) на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност – не повече от 50% от разходите по проекта.

ВАЖНО: При извършване на СМР и/или Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, мерките не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.

 

2. Елемент Б „Услуги“

 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта
 • Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;
 • Разходи за одит на проекта– до 5 000 лв (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)
 • Разходи за визуализация – до 3 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

 

 

 1. VII.           Административни

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 18 /осемнадесет/ месеца

Срок за кандидатстване 150 календарни дни.

 

ВАЖНО:

Енергийният одит е задължителен за всички проекти.

Разходите за разработването му не се покриват от процедурата.

Одитът трябва да бъде одобрен предварително от АУЕР не по-късно от 2 месеца преди крайният срок за подаване на проектни предложения.

 

 1. VIII.        Критерии за оценка на проектите

 

Критерии

I. Повишаване на енергийната ефективност

48

1. % планирани енергийни спестявания в резултат от изпълнението на проекта

20

2.Проектът включва дейности за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия

3

3.Проектът включва дейности за ко-генерационни инсталации за собствени нужди

2

4. Проектът включва дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 и/или изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението

5

5. Фактор на енергийни спестявания (ESR – Energy Saving Ratio) [3]

18

II. Икономическа  и финансова стабилност на кандидата

17

1. Внедрени стандарти - кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: БДС EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 9001;

2

2. Претеглен марж на печалбата (2013, 2014, 2015 г.)

5

3. Претеглена добавена стойност (2013, 2014, 2015 г.)

5

4. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2013, 2014, 2015 г.)

5

III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)

18

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) на инвестиционните мерки по проекта

9

2. Срок на откупуване на инвестицията

9

IV. Приоритизиране на проекти

12

1.Проектът се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия)[4] съгласно КИД 2008 г.

 

5

2. Проектът се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране

5

3. Проектът включва:

- дейности за пречистване на отпадъчни води или

- дейности за рециклиране на бракувана продукция или

- използването на рециклирани суровини

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки

100

 

 [1] Кандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват в областта на стоманодобива са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ

[2] С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на кокс и продукти на коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 „Производство на химични продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24.“Производство на основни метали“

[3] Сравнява разхода на енергия за единица продукция с и без мерките за енергийна ефективност

[4] С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях“, C19.1 “Производство на кокс и продукти на коксуването“, C 19.2 “Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф“, С20 „Производство на химични продукти“, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“, С 22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“, С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“, С24.“Производство на основни метали“

Това резюме можете да изтеглите от тук. 

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на