Актуално

10.03.2020 - Дигитализация на малките и средни предприятия

Обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ - ОПИК 2014-2020

10.03.2020 - Дигитализация на малките и средни предприятия

 

1.     Цел на процедурата

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

 

2.     Общ бюджет на процедурата

58 674 900 лв./30 млн. евро

 

3.     Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

 

50 000 лева

 

391 166 лв.

 

4.     Процент на съфинансиране:

70%

 

5.     Допустими кандидати:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (с персонал до 250 души)
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.).
 • Да са реализирали са минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г. както следва:

 

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби[1]

 

Микро предприятие

 

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

-          С20 „Производство на химични продукти“

-          C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

-          C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

-          С27 „Производство на електрически съоръжения“

-          С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

-          С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

-          С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

-          J58 „Издателска дейност“

-          J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

-          J60 „Радио- и телевизионна дейност“

-          J61 „Далекосъобщения“

-          J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

-          J63 „Информационни услуги“

-          М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

-          С10 „Производство на хранителни продукти“

-          С11 „Производство на напитки“

-          С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

-          С14 „Производство на облекло“

-          С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

-          С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“[2]

-          С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

-          С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

-          С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

-          С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

-          С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

-          С24 „Производство на основни метали“

-          С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

-          С31 „Производство на мебели“

-          С32 „Производство, некласифицирано другаде“

-          С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

 • Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност;

 

 

6.     Допустими дейности:

 

Дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

 

Същите може да включват, без да се ограничават до:

 

1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) др.

 

2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;

 

3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

4) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

 

5) Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

 

a) Електронен каталог;

б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;

в) Онлайн чат;

г) Онлайн проследяване на поръчките;

д) Възможност за електронни плащания;

е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

 7.     Допустими разходи:

 

1. Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

2. Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта; (до 100 000 лв.

3. Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа. (до 10 000 лв.)

 

8.     Максимална продължителност на проекта

12 месеца

 

9.     Приоритет ще бъде даван на:

 

 • Кандидати с добри финансови показатели за последните 3 приключени финансови години;  
 • Проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната и нямат промяна след 31-12-2017г.;
 • Кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  (ОПРКБИ) и/или ОПИК;
 • Въвеждане на ключови дигитални технологии: изкуствен интелект (AI), технологии за виртуална/добавена реалност (VR/AR), интернет на нещата (IoT), роботизирано и автоматизирано оборудване, Big Data.
 • проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)
 • Устойчивост на кода на основната икономическа дейност на кандидата за последните 2 приключили финансови години
 • Внедрен стандарт БДС EN 62264
 • Наличие на иновация в бизнес процесите в резултат от въведените по проекта ИКТ системи и приложения.

 

 

10.                       Очаквано начало на проектите

Април 2020  г.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на