Актуално

14.02.2020 - Внедряване на иновации в предприятията

Безвъзмездна финансова помощ за въвеждане в производство на нови продукти, процеси или услуги от български предприятия.

14.02.2020 - Внедряване на иновации в предприятията

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

 

 1. Цел на процедурата

Подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

 1. Общ бюджет на процедурата

 

117 349 800 лв./ 60 млн.евро

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат

 

 

 

 

100 000 лева

 

Микро и малки предприятия: 500 000 лева

 

 

Средни предприятия: 750 000 лева

 

 

Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

 4. Процент на съфинансиране:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън Югозападен Район (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в Югозападен Район (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

 

 1. Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и имат три приключени финансови години.    

 6. Допустими проекти

 Изпълнението на проекта трябва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, както и ограничени маркетингови, ИКТ и логистични иновации.

За предлаганата по проекта иновация, трябва задължително да има доказателства за права върху интелектуална собственост в една от следните форми:

 - патент за изобретение или решение за издаване на патент за иновацията, внедрявана по проекта;

- свидетелство за регистрация на полезен модел или решение за регистрация на полезен модел за иновацията, внедрявана по проекта;

- заявка за регистрация на полезен модел или заявка за издаване на патент;

- лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост;

- договор за прехвърляне на ноу-хау;

- договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална собственост;

- декларация за авторски права върху произведението предмет на внедряваната иновация – Раздел 2 от Приложение 7.

- договор за придобиване на резултати от НИРД;

- техническа документация или публикации, или доклади, или резултати от проведени тестове или изследвания.

 Приоритет ще бъде даван на проекти, които отговарят на следните изисквания:

 Подкрепяната по проекта иновация попада в приоритетните тематични области на ИСИС по региони за планиране:

 

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

 

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 

 • Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград и всички инвестиции (съгласно заявените разходи по Елемент А „Инвестиции“ от бюджета) се реализират на територията на тези области.
 • Проектното предложение включва надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking, Horizon 2020)[1]
 • Проектът включва дейности за разработване на еко-иновации

 

 1. Допустими дейности:

 

 • Придобиване на ДМА (машини и съоръжения), необходими за внедряване на иновацията
 • Придобиване на ДНА (софтуер), необходими за внедряване на иновацията
 • Консултантски и помощни услуги

  

 1. Допустими разходи:

 

 • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
 • Разходи за услуги (консултантски услуги по трансфер на знания, права по интелектуална собственост, обучения, бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лабораторни тестове, сертифициране на продукти. 

  

 1. Краен срок за подаване на проектни предложения

 

30-04-2020[1] Пета рамкова програма, Шеста рамкова програма, Седма рамкова програма, Хоризонт 2020 (вкл. ECSEL Joint Undertaking), Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2020 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на