Актуално

19.12.2018 - Вече е отворена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

До 1 млн. лв. безвъзмездна помощ за производствени машини и оборудване!

19.12.2018 - Вече е отворена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

BG16RFOP002-2.040„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

 

 1. 1.     Цел на процедурата

Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятияс цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

 

 1. 2.     Бюджет и съфинансиране на процедурата
 • Общ бюджет по процедурата

 

146 687 250 лева/75 млн. евро

 

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Интензивни на знание услуги

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

73 343 625 лева

37 500 000 евро

14 668 725 лева

7 500 000 евро

58 674 900 лева

30 000 000 евро

Разпределението на бюджета по сектори на технологична интензивност ще бъде осъществявано на база код на основна икономическа дейност на кандидатите.

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 

 

Микро предприятия

 

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958.39 лева

5 921 250 евро

 

38 600 749.84 лева

19 736 250 евро

 

23 161 916.77 лева

11 842 500 евро

 

Интензивни на знание услуги

6 845 893.96 лева

3 500 250 евро

5 541 844.30 лева

2 833 500 евро

2 280 986.74 лева

1 166 250 евро

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605.50 лева

5 850 000 евро

28 457 326.50 лева

14 550 000 евро

18 775 968 лева

9 600 000 евро

  

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект при режим регионална помощ

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект

 

100 000 лева

 

Микро предприятия: 500 000 лева

Mалки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект при режим минимална помощ

-          Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект 100 000 лв.

-          Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект 391 166 лв.

 

 • Процент на съфинансиране:

При режим регионална помощ

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

 

При минимална помощ – 70%

 

 1. 3.     Допустими кандидати:

 

 • Съществуващи микро, малки и средни предприятия;
 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
 • Да са реализирали определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби (код 15 100 от ОПР за 2015,2016 и 2017)

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

 • Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

-          С20 „Производство на химични продукти“

-          C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

-          C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

-          С27 „Производство на електрически съоръжения“

-          С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

-          С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

-          С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

-          J58 „Издателска дейност“

-          J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

-          J60 „Радио- и телевизионна дейност“

-          J61 „Далекосъобщения“

-          J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

-          J63 „Информационни услуги“

-          М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

-          С10 „Производство на хранителни продукти“

-          С11 „Производство на напитки“

-          С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

-          С14 „Производство на облекло“

-          С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

-          С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“[1]

-          С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

-          С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

-          С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

-          С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

-          С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

-          С24 „Производство на основни метали“

-          С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

-          С31 „Производство на мебели“

-          С32 „Производство, некласифицирано другаде“

-          С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

 1. 4.     Допустими дейности:

 

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

- подобряване на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

 

 1. 5.     Допустими разходи
 • Разходи за придобиване на ДМА - машини, съоръжения, оборудване
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.;

 

 1. 6.     Максимална продължителност на проектите: 12 месеца

 

 1. 7.     Краен срок за подаване на проекти – 16:30 часа на 21.05.2019 г.


[1] Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети, получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

град София
ул. "Позитано" 9, вх. А, ет. 4, офис 14

office@inmarketing.bg

© 2021 In Marketing LTD. Последвай ни в социалните мрежи:
Продукт на